Het boek Gegoten Lood/Cast Lead

 

 

Op initiatief van de Haagse kunstenaar Ingrid Rollema vond in november 2011 in De Markten in Brussel het project Gegoten Lood #2 plaats. Naast een tentoonstelling met werken van kunstenaars uit Europa en het Midden-Oosten omvatte het project een internationaal lezingen- en debatprogramma waarin onder meer werd gereflecteerd op de revoluties die toen in de Arabische landen woedden.

De daaruit voortkomende publicatie Gegoten Lood/Cast Lead is een terugblik, maar richt zich vooral op de toekomst van deze revoluties en bevraagt hoe de kunst zich hier kritisch toe kan verhouden. Aan de fraai vormgegeven boekuitgave, die in het Nederlands, Engels en Arabisch is verschenen, hebben denkers, kunstenaars en theatermakers uit Iran, Syrië, Egypte, Palestina, Marokko, België, Nederland en de Verenigde Staten bijdragen geleverd. De uitgave is een co-productie van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel en Stichting Gegoten Lood in Den Haag.

De presentatie van het boek heeft de vorm gekregen van een indrukwekkende kunstinstallatie die Ingrid Rollema in samenwerking met ontwerper Guus Boudestein heeft gerealiseerd. Het kunstwerk bestaat uit 1430 unieke boeken die in slagorde op de grond zijn gelegd. Ieder exemplaar draagt de naam van één van de 1430 slachtoffers (1417 Palestijnen en 13 Israëliërs) van Operation Cast Lead die in 2008/2009 in Gaza werd uitgevoerd. Het kunstwerk – een tijdelijk herdenkingsmonument voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld – was in september 2012 te zien in GEMAK te Den Haag en in november 2012 in de Hortahal van Bozar te Brussel. De verkochte boeken zullen zich als stille getuigen verspreiden over de wereld. Klik hier voor een preview van het boek

Om dit project i.s.m. Vlaams Nederlands Huis deBuren te realiseren zoekt Gegoten Lood/Cast Lead voor haar deel weer haar toevlucht tot crowdfunden. De meter op onze homepage zal elke keer hoger gaan staan als er een bladzij gefinancierd is. Je kunt het boek bestellen voor €65 of een willekeurig bedrag storten zodat wij dit project kunnen financieren.                                                

Klik hier om het boek te kopen/het project te steunen

 

Voorwoord van het boek door Ingrid Rollema

"Omdat een gedachte altijd het begin is…

Een boek is meestal een opzichzelfstaand object. Dit boek is
dat niet. Het is een wezenlijk onderdeel van een beeldende
installatie. Ieder boek draagt letterlijk de naam van een
medemens, omgekomen tijdens Operation Cast Lead, die van
27 december 2008 tot en met 18 januari 2009 in de Gazastrook
werd uitgevoerd. Deze militaire aanval waarbij 1417 Palestijnen
en 13 Israëliërs omkwamen, geeft zicht op de ongelijke manier
van oorlog voeren waar we steeds meer mee te maken hebben.
Verspreid op de grond vormen de boeken een zee van namen.
In de aantallen worden de verhoudingen pijnlijk duidelijk.
De doden zijn voor eeuwig het zwijgen opgelegd, kunnen
nooit meer oordelen. Een kunstwerk echter maakt betekenis
mogelijk, zet aan tot denken, misschien tot handelen.
De methodieken van oorlog voeren maken stormachtige
ontwikkelingen door. Deze ‘vooruitgang’ heeft verstrekkende
gevolgen die ieder van ons persoonlijk en letterlijk kunnen
raken. Drones dringen binnen als sluipmoordenaars in de
nacht. Regeringsleiders kiezen hun doelwitten en leggen geen
verantwoording meer af binnen een proces van democratische
besluitvorming. Alles lijkt transparant, niets is minder waar.
Nadat de installatie Cast Lead op diverse plekken is getoond,
zullen de afzonderlijke namen van de slachtoffers zich als
stille getuigen over de wereld verspreiden.
Dit boek is een weergave van een tweejarig proces waarin is
geprobeerd kunstzinnig en intellectueel grip te krijgen op de
werkelijkheid die steeds meer theater lijkt te zijn geworden.
Beeld en beeldvorming in relatie tot macht en geweld was het
leidmotief. Kunstenaars, wetenschappers, theoretici en activisten
hebben getracht aansprekende (denk)beelden te scheppen over
krachtenvelden die ons beheersen: de mondiale ontwikkelingen
die plaatshebben, de rol van de kunsten hierin, en wat de burger
vermag te doen in een poging een betekenisvolle bijdrage te
leveren aan een menswaardig bestaan. Mogelijkheden zijn
afgetast, informatie in twijfel getrokken en verbanden gelegd.
Er is steeds gekeken naar de actualiteit en gezocht naar een rol
van betekenis die de verweving van beeldende kunst en theater
hierin kan en moet opeisen. De actualiteit was heftig! WikiLeaks,
de Arabische Lente en de werelwijd opgekomen Occupy-beweging.
Alles voltrekt zich in razend tempo. Niets lijkt meer op wat het
was, of toch wel?
In iedere samenleving spelen zich ingrijpende gebeurtenissen
af, zijn er ontwikkelingen en veranderingen gaande die bij
aanvang moeilijk te benoemen zijn. Het Rijk der Kunsten
speelt zich juist af in die gebieden die zich vooralsnog slecht
laten definiëren. Intuïtie omzetten in gefundeerd weten, is dat
nu juist niet bij uitstek de rol die de kunst kan worden toegedicht?!
Zichtbaar maken wat er is maar tot nu toe niet getoond?
Een zoektocht naar nieuwe vormen van betrokkenheid. Een
project waar makers, denkers en toeschouwers de verantwoordelijkheid
op zich nemen met elkaar samen te werken.
Het boek dat u in handen heeft vertegenwoordigt een persoon,
iemand die op brute wijze uit het leven is gerukt. Het is tevens
de neerslag van een morele zoektocht naar de essentie van ons
bestaan; een proces van bezinning, vooruitkijken, en bedenken
hoe het anders kan. Een denkoefening die via verbeelding tot
verbeelding leidt. Omdat de gedachte altijd het begin is…